Our Services

Llogaritje dhe Deklarime Tatimore

Jemi te specializuar në shërbime të plota të llogaritjes dhe pregatitjes së deklarimeve tatimore për klientët tanë. Ndjekim me rigorozitet marrëdhënien me zyrën e taksave dhe sigurojmë që të gjitha detyrimet tatimore të plotësohen me saktësi.

Learn More

Trajnime Profesionale ne Kontabilitet te Aplikuar

Ofrojme trajnime profesionale te kontabilitetit te aplikuar. Dedikuar formimit dhe nevojave tuaja. Çdo trajnim shoqerohet me dokumenta e situata reale te pasqyruar ne platformat me te mira ne vend Financa5 dhe Alpha Web. Seancat drejtohen nga profesionistë, Kontabilist I Miratuar .

Learn More

Këshillim Financiar dhe Planifikim Tatimor

Ne ofrojmë këshillim të specializuar për çështjet financiare dhe tatimore. Përkrahim klientët në planifikimin e buxhetit, investimeve, dhe strategjive tatimore për të arritur objektivat e tyre financiare.

Learn More

Menaxhim Financiar dhe Kontroll

Ju ndihmojmë në menaxhimin e fondeve dhe kontrollin e financave tuaja. Përmes analizës së performancës financiare, identifikojmë fushat e përmirësimit dhe zhvillojmë strategji për të optimizuar rezultatet financiare të biznesit tuaj.

Learn More

Shërbime konsultimi te papriturave tatimore

Ne ofrojmë konsulence profesionale në lidhje me çështjet tatimore komplekse. Përfshirë këtu rishikimin e rrufeve tatimore, vlerësimin e rrezikut tatimor dhe interpretimin e ligjeve tatimore aktuale.

Learn More

Implementim i Sistemeve Kontabile

Ne ju ndihmojmë në zgjedhjen dhe implementimin e sistemeve kontabile të përshtatshme për biznesin tuaj. Këto sisteme të avancuara sigurojnë monitorimin e rregullt të aktivitetit financiar, lehtësojnë raportimin dhe përmirësojnë efikasitetin e proceseve financiare të organizatës tuaj.

Learn More

We focus on advice consulting business financials Get A Quote